پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

ساعات مطب : 8 الی 17

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره (M.Sc)

 

موضوع :

بررسی اثر بخشی آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش افسردگی کارکنان بهزیستی شهر تهران سال ۱۳۸۶

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالله شفیع آبادی

 

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل کرمی

 

نگارش:

مهرنوش دارینی

 

سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶

 

چکیده

بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس ( SIT ) بر کاهش افسردگی کارکنان بهزیستی شهر تهران در سال ۱۳۸۶

افسردگی نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشفته می شود. در واقع، افسردگی به قدری متداول است که گاهی از آن به عنوان سرما خوردگی روانی یاد می شود. روش آموزش ایمن سازی در برابر استرس توسط مایکنبام ارائه گردیده است و این روش آموزشی-درمانی یک فن منفرد نیست، بلکه ترکیبی از کلیه فنون شناختی-رفتاری است. این رویکرد در سه مرحله صورت می گیرد که عبارتند از ۱- مفهوم سازی ۲- کسب مهارتها و تحکیم آنها ۳- کاربرد و پیگیری مستمر. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس ( SIT ) بر کاهش افسردگی کارکنان بهزیستی می باشد. در این پژوهش روش مورد استفاده شبه آزمایشی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان بهزیستی شهر تهران در سال ۱۳۸۶ می باشد که از بین مراکز بهزیستی شهر تهران مجتمع خیریه بهزیستی وحدت به طور تصادفی انتخاب گردید. در این راستا  به طور هدفمند ۹۴ نفر از کارکنان مجتمع بهزیستی وحدت به پرسشنامه افسردگی بک (فرم ۲۱ سوالی) پاسخ دادند. سپس تعداد ۲۴ نفر از بین ۳۸ نفر که نمره کسب شده آنها در پرسشنامه بالاتر از میانگین بود به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل (هر گروه ۱۲ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی طی ۱۱ جلسه ۵/۱ ساعته آموزش ایمن سازی در برابر استرس را دریافت نمودند. هر دو گروه سه بار (پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری) مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفتند. در تحقیق حاضر یک فرضیه مطرح بود که عبارت است از: میزان افسردگی آزمودنیهایی که تحت آموزش ایمن سازی در برابر استرس قرار گرفتند (گروه آزمایش) در مقایسه با آزمودنیهایی که تحت آموزش ایمن سازی در برابر استرس قرار نگرفتند (گروه کنترل)، کمتر است.

بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات، تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون و تفاضل نمرات پیش آزمون و پیگیری در هر دو گروه محاسبه گردید و با استفاده از آزمون پارامتریک t مستقل تفاضل نمرات به منظور تحلیل فرضیه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده از گروه آزمایشی و کنترل نشان داد که روش آموزش ایمن سازی در برابر استرس در کاهش افسردگی (۰۱/۰> P) موثر بوده است.

keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته