کاربرد مشاوره تحصیلی در مدارس

کاربرد مشاوره تحصیلی در مدارس :

 

مشاور چه وظایفی دارد؟

مشاور مدرسه در زمینه های گوناگونی فعالیت دارد. نقش اساسی و اصلی مشاور، مشاوره است نه تدریس و تعلیم. اما کار مشاوره، فعالیتی تخصصی است که نیاز به تحصیلات خاص و گواهینامه ویژه دارد زیرا اینکار از عهده معلمان و مدیران یا ناظمان مدرسه به تنهایی ساخته نیست.  برخی از این وظایف و مسئولیتها به اختصار اشاره می کنیم:

۱- برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی:

راهنمایی و مشاوره موثر در مدرسه از همکاری کلیه کارکنان در امر برنامه ریزی به دست می آید. شاگردان، والدین، معلمان ، مدیران به ویژه ادارات آموزش و پرورش، وزارتخانه ها و موسسات اجرایی مربوط باید ایجاد و اجرای این برنامه کمک کنند. نقش مشاور در زمینه برنامه ریزی عبارتند از:

الف. کمک به تعیین و توصیف هدفهای برنامه

ب. تعیین نیازمندی های شاگردان به امر راهنمایی و مشاوره

ج. کمک به تکوین برنامه عملی

د. هماهنگ ساختن جنبه های مختلف برنامه در طول خدمات راهنمایی و مشاوره

ه. ارزشیابی برنامه راهنمایی و کمک کردن به دست اندرکاران دیگر در راه ارزیابی فعالیتهایشان.

۲- راهنمایی و مشاوره:

اصل مهم در این وظیف این است که مشاور، قسمت عمده ای از وقت خویش را به مشاوره فردی با شاگردان یا گروه کوچکی از آنان اختصاص دهد. مشاور می کوشد تا به شاگرد کمک کند خود را به عنوان فردی صاحب رای و فهم درک نماید. فردی که می تواند در سرنوشت خویش موثر باشد. نیز برای شاگرد اطلاعات شخصی و محیطی مناسب برای مواجهه با مسایل و مشکلات، نیازمندیها انتخاب دروس و رشته تحصیلی، نحوه ورود به به برخی مدارس و هنرستانها و … فراهم نماید. همچنین می کوشد تا در شاگردان توانایی بیشتری برای مقابله با مسایل و مشکلات شخصی، عاطفی، سازگاری ایجاد کند و آنان را در اتخاذ تصمیمات و برنامه هایشان مجهز و قادر سازد.  مشاوره تحصیلی درمورد کاهش اظطراب امتحان یکی از این موارد است، اغلب دانش آموزان در جلسه امتحان یا قبل از آن درجاتی از اظطراب را دارا می باشند داشتن اظطرابی که از حد طبیعی بالاتر باشد باعث مختل شدن کارایی فرد خواهد شد. بنابراین مشاور می کوشد با آموزش شیوه های صحیح برخورد با اینگونه موارد و نیز شیوه های صحیح مطالعه و بالا بردن کارایی حافظه و استفاده بهینه از زمان به آنه اعتماد به نفس لازم را داده و آنها را در جهت مطلوب سوق دهد(اردبیلی،۱۳۷۴).

۳- ارزشیابی شاگردان

الف. اطلاعات مهم و معنی داری درباره شاگردان از طریق مصاحبه با شاگردان، والدین، معلمان ، دوستان، آزمونهای مختلف و … گردآوری کند.

ب. برای کلیه شاگردان پرونده تحصیلی محرمانه تشکیل دهد و آنها را حفظ و نگهداری نماید. این اطلاعات باید از دسترس عموم به دور باشد و تنها در موارد خاص و با اطلاع و هماهنگی جهت استفاده همکاران استفاده شود.

ج. اطلاعات گرداوری شده در پرونده تحصیلی دانش آموز را برای افراد ذی صلاح  دیگر تعبیر و تفسیر کند

د. تواناییها و استعدادها و علایق و نیازهای شاگردان را تعیین کند.

ه. در صورت امکان از وسایل و تجهیزات مدرسه در راه گردآوری و نگهداری اطلاعات و انتقال آنها به شاگردان نظیر کتابخانه، جزوات و بوشورها و غیره استفاده کند(همان منبع).

۴- کمک به برنامه ریزی تحصیلی و حرفه ای شاگردان و والدین آنها:

مشاور در مساعی خود برای مجهز ساختن شاگردان و والدین آنها در ارتباط با فرصتهای تحصیلی و شغلی به منظور رشد و تکامل و خود رهبری شاگرد فعالیتهای زیر را بر عهده دارد:

الف. شاگرد و والدین او را از علایق، رغبتها، استعدادها، تواناییها، نمرات و نتایج امتحانات در ارتباط با فرصتهای تحصیلی و شغلی کنونی یا آتی و شرایط احراز و نحوه گزینش آنها آگاه می کند.

ب. اطلاعات لازم درباره حرف و مشاغل، قوانین استخدامی و نظایر آنها را در اختیار شاگرد و والدین می گذارد. این فعالیتها تنها از طریق برنامه مدون و دقیق عملی است. و می تواند در جلسات فردی یا گروهی با شاگردان و والدین آنها عرضه شوند.نصب آکهی های مربوط به ورودی دانشگاه ها یا آزمونهای استخدامی در تابلو جهت دید عموم دانش آموزان و نیز تنظیم برنامه بازدید از اینگونه موسسات می تواند یاری کننده باشد.

ج. شاگرد و والدین او را در شناخت روشهای ارسال درخواست برای امور تحصیلی و شغلی و برنامه ریزی مادی و میزان شهریه ها و نحوه پرداخت آنها و یا امکان استفاده از خوابگاه و یا مقررات و قانون وظیفه عمومی یاری می کند.

د. مشاور در صورت امکان حتی به شاگردان ترک نحصیل کرده یا فارغ التحصیل نیز کمک می کند(صافی،۱۳۸۱).

۵- ارجاع و گسیل دانش آموزان نیازمند به دیگر متخصصان:

مشاور مسولیت عمده ای در ارجاع شاگردان نیازمند نزد متخصصان بهداشت روانی دیگر از قبیل روانپزشک، مددکار، کاردرمانگر و …. یا به مراکز خدمات درمانی و پزشکی و روانی و موسسات دیگر جامعه دارد. او با توجه به محدئدیتها و امکانات در این موارد می کوشد:

الف. فهرستی از مراکز و موسسات مربوط به نیازمندیهای دانش آموزان را تهیه نماید.

ب. دانش آموزان نیازمند را با تدارک و تمهیدات لازم به مراکز مربوط ارجاع دهد.

ج. شاگرد، والدین و مدیر مدرسه را از قبل برای انجام این کار آگاه می کند.

د. تنها به ارجاع کفایت نمی کند بلکه با موسسات مربوط همکاری نیز می کند.

ه. امر ارجاع را پی گیری می نماید(www.daneshname.roshd.ir).

۶- کمک به والدین:

مشاور در ملاقاتها و یا کنفرانسهای فردی یا گروهی با والدین به عنوان یک منبع آگاه برای رشد و پیشرفت دانش آموزان آنها می کوشد و آنها را از مباحث ذیل آگاه می سازد:

الف. آنها را از وظایف مشاور و اهداف و برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس آگاه می سازد.

ب. به والدین کمک می کند تا به دور از تعصبات و با واقع بینی از استعدادها و رغبتها و علایق و تواناییهای فرزندان خود آگاهی یابند و بتئانند در این راه با فرزندان خود و مشاوران مدرسه همکاری کنند.

ج. والدین را از آیین نامه هاف مقررات ، قوانین مربوط، فرصتهای تحصیلی – شغلی ، شرایط و کلیات آنها ، طریقه ورود و احراز و سایر اطلاعات لازم آگاه می کند(بیرجندی،۱۳۷۰).

۷- مشورت و همکاری با کارکنان مدرسه:

مشاور با معلمان و همه کارکنان مدرسه به خصوص مدیر به منظور رفع نیازها و مسال فرد فرد دانش آموزان در موارد زیر همکاری دارد:

الف. اطلاعات فردی دانش آموز را در صورت لزوم با توجه به جنبه محرمانه بودن آن به مدیران، معلمان یا کارکنان ذی صلاح ارائه می دهد.

ب. معلمان را در شناسایی شاگردانی که مشکلات خاص دارند یاری می دهد و آنها را از پیشرفتها یا عقب ماندگی آنها آگاه می کند.

ج. در جلسات ماهانه یا برنامه های آموزش ضمن خدمت یا جلسات اولیاء و مربیان شرکت فعال دارد و وظایف و نقش خود را تشریح می کند و به همکاران توصیه های لازم را در راستای بهبود و ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان انجام بدهد.

د. معلمان را با مواد و موضوعهای راهنمایی و مشاوره و تعبیه روشهایی برای راهنمایی گروهی در کلاس درس یاری می دهد.

ه. اطلاعات و موضوعاتی درباره خصوصیات و نیازهای دسته جمعی شاگردان و رفتارهای خارج از مدرسه آنان فراهم می کند تا در برنامه های اجتماعی و یا دروس اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند(اردبیلی،۱۳۷۴).

۸- بررسی و تحقیق:

بررسی در راهنمایی و مشاوره معطوف به مطالعه نیازها در هر مدرسه و شهر و استان و امکان فعالیتها و خدمات بهتر و انجام دادن پژوهشهای علمی،آماری، روانشناسی و طرحهای تحقیقاتی است. مشاور در بررسی و تحقیق نقش اساسی دارد و حاصل آنها را با معلمان ،اولیای مدرسه و والدین و مراکز راهنمایی دیگر در میان می گذارد. برخی از بررسی ها و تحقیقات عبارتند از:

الف. پی گیری وضع فارغ التحصیل یا ترک کنندگان تحصیلی

ب. تهیه آمارها و داده ها و ضرایب و همبستگی های لازم در زمینه فعالیتهای مشاوره با استفاده از آزمونهای آماری استاندارد

ج. تعیین ارتباط آزمونهای پیشرفت و استعداد تحصیلی با انتخاب دروس یا رشته تحصیلی بعدی شاگردان یا اشتغال به کار و حرفه آنان.

د. در صورت امکان تهیه آزمونهای لازم و نرمهای محلی یا شهری و استانی

ه. همکاری با دیگر موسسات تحقیقاتی در زمینه تهیه و اجرا و نمره گذاری آزمونها و مبادله اطلاعات با آنها و کسب جدیدترین اطلاعات روز در این زمینه ها.

و. ارزشیابی از خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس از طریق گروههای آزمایش و کنترل(اردبیلی،۱۳۷۱).

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

به خودتان عشق بورزید

شرط اساسی اعتماد به نفس خود شیفتگی است و اساسی ترین مانع خودشکنی .

باید عاشق جسم و روح خود باشید و برای رسیدن به این منظور باید به خودشناسی برسید .

جلوی آیینه بروید و خود را دوستدارانه نگاه کنید و از صمیم قلب به خود بگوئید : ” دوستت دارم ” .

 

از خود به خوبی یاد کنید

شما باید با خود صادق باشید و هم جنبه های + و هم جنبه های – خود را ببینید . اما به جنبه های + بیشتر توجه کنید ، تا با تکیه بر آنها بتوانید انرژی بهتری برای مقابله با جنبه های منفی پیدا کنید .

تفکر + به معنای ندیدن واقعیتها نیست ، بلکه همه چز را دیدن است و در عین حال تمرکز بر نکات + .

لیستی از نقاط ضعف و قدرت خود تهیه کنید و برای خود آگهی تبلیغاتی بسازید

ابتدا امتیازات و قابلیتهای خود را با زبان خودتان بنویسید و بعد آنها را در خلوت با صدای بلند هر روز بخوانید .

 

 

خود را تشویق و ستایش کنید

به خاطر کوچکترین کار خوبی که می کنید خود را تشویق کنید ، مثلاً الان شما در یک کارگاه اعتماد به نفس شرکت کرده اید و بنابر این شایسته تشویق هستید ، پس برای خودتان کف بزنید .

هیچ کدام از کارهای درست خود را بی پاداش نگذارید .

 

 

با جسم خود خوب رفتار کنید  و سلامت باشید

چگونگی رفتار شما با جسمتان ، بیش از هر چیز دیگری بیانگر خود شیفتگی شماست . وقتی شما جسم سالم و شاداب و سرحالی نداشته باشید ، مشکل می توانید عاشق خودتان باشید .

امروز ( و از امروز به بعد ) با جسم خود خوب رفتار کنید .

اعتماد به نفس شما تا حد فراوانی به میزان سلامت جسم و روح شما بستگی دارد و شرط سلامتی رهایی است و باید هر آنچه را که به شکلی فکر و ذهن شما را مشغول داشته است و احساسات و عواطف شما را درگیر خود نموده ، رها کنید .

به جای تمرکز بر خود مشکل بیشتر بر حل مشکل خود تمرکز کنید .

 

بیماری یعنی : نیاز به جلب توجه دیگران

کسانی که اعتماد به نفس عالی دارند ، در درون خود خودشیفته هستند و به خوبی به نیازها ، احساسات و تندرستی خود توجه دارند . کسی که اعتماد به نفس ندارد ؛ یا به خاطر بی توجهی به خود ، واقعاً بیمار می شود تا توجه و محبت دیگران را برانگیزد و یا تمارض می کند تا به مقصود خود برسد .

بنابراین حتی در لحظات بیماری نیز از خودتان دلجویی کنید و برای سلامتی خود دعا کنید .

فداکاری بیش از حد نکنید

متاسفانه افراد فکر می کنند که فداکاری یعنی نادیده گرفتن خود ، ولی داشتن روحیه عالی به « توجه به خود » نیاز دارد . مفهوم فداکاری ، بیش از همه برای مادران بد جا افتاده است ولی فرزند از مادر الگو می گیرد .

فداکاری واقعی را بیاموزید و از خود مراقبت کنید و از حمایت کردن بیش از حد از دیگران دست بردارید و فداکاری را در حد اعتدال انجام دهید .

 

اعتماد به نفس « خود پرستی » نیست پس به خود برسید

باید بدانید که خودپرستی با خودشیفتگی تفاوت دارد . کسی که خود پرست است : همه چیز را در خود می بیند و می جوید و برای دیگران پشیزی ارزش قائل نیست و برای رسیدن به اهدافش ، حتی حاضر به خرد کردن دیگران است اما افراد با اعتماد به نفس ، اگر خودشیفته هستند و به نیازها و عواطف و برنامه ها و هدفهای خود توجه دارند ؛ تنها به خاطر آن است که می خواهند « باشند » تا برای دیگران ، موثرتر و مفیدتر باقی بمانند .

پس اعتماد به نفس داشته باشید اما خودپرست نباشید .

به خود رسیدن یعنی توجه به خود و اصلاً به معنای افاده ای بودن نیست .

همیشه لباس تمیز و اطو کشیده بپوشید و حتی در خانه نیز به خود برسید

تمرین :

به خود برسید

کفشهایتان را برق بیاندازید

لباسهایتان همیشه تمیز و اطو کرده باشد و نه لزوماً گران قیمت

از عطر استفاده کنید

تا می توانید سر و وضع بهتری داشته باشید

زیر باران بدون چتر راه نروید

خودتان را متشخص جلوه دهید

 

احساس شایستگی کنید

اعتماد به نفس یعنی احساس شایستگی نمودن و زمانی در ما ایجاد می شود که به توانائیهای خود پی ببریم . پس به خود برسید تا احساس شایستگی کنید و احساس شایستگی کنید تا بهتر به خود برسید .

 

خود را از موهبتهای الهی محروم نکنید

بهره نبردن یعنی احساس عدم شایستگی و این یعنی از بین بردن اعتماد به نفس . پس بدون احساس گناه از مواهب الهی لذت ببرید . خداوند زیبائیها را برای لذت بردن قرار داده و از لذت بردن از آنها نهراسید

 

احساس گناه به معنای بزرگترین مانع است

انتقاد از خود به معنای بهتر شدن نمی باشد و تمام لحظاتی را که در احساس گناه بسر می برید ، مشغول ریشه کن کردن اعتماد به نفس خود هستید و این دو نمی توانند با هم همراه باشند .

به عنوان تمرین می توانید ارزشها و باورهای خود را روی یک کارت بنویسید و این کارت را همراه خود داشته باشید . هر چند ساعت یکبار بررسی کنید که عقلی و وجدانی عمل کنید و رفتار گذشته خود را ببخشید

خود را سرزنش نکنید

بدانید که پیامد احساس گناه ، که نقش اصلی را در کشتن اعتماد به نفس ، بازی می کند ؛ سرزنش خود است .

هر اشتباهی را که انجام دادید ، با خود بگوئید که آن را به هر شکلی جبران می کنم ، به جز با سرزنش خود

پس همواره با خود برخورد ملایمی داشته باشید و دیگران را نیز سرزنش نکنید و به عیب جوئی و تمسخر دیگران نپردازید

جهان بازتابی از شماست


بیان و ذهنیت مثبت داشته باشید

بیان گذشته منفی ، احساس منفی به دنبال دارد که این احساس منفی مانع از عملی شدن تصمیم شما می شود . و باید سعی کنید تا تصویر ذهنی خود را دگرگون کنید . علت اینکه شما هر واقعه تلخی را براحتی به یاد می آورید این است که آنرا بارها در ذهن خود مرور می کنید . پس برای تمرین چشمان خود را ببندید و تصویری مطلوب را در ذهن خود مجسم کنید و آنرا مدام در ذهن خود بپرورانید .

 

اصل نگهداری

این اصل زمینه ساز و شروع ایجاد هر ویژگی مثبت در خود است و اصل نگهداری یعنی اجتناب از اندیشه منفی  و بیان منفی و توجه به انتقادهای نابجای دیگران و کارهای خود شکنانه .

در واقع همان گفته حضرت زرتشت است : ” پندار نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک “

همواره حرفهای مثبت به خود بزنید .

 

غلبه بر ترس

معمولا وقتی از چیزی میترسید از آن دوری می کنید و با این روش مدام از اعتماد به نفس خود می کاهید وبر ترس و اضطراب خود می افزائید .

مواردی را که در آن احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس دارید را به یاد آورید و روی آنها کار کنید و ترسهای خود را کنار بزنید و خود را با موضوعی که از آن می ترسید درگیر کنید و با آن روبرو شوید .

  

همیشه در جیب خود پول همراه داشته باشید

سعی کنید که با پول احساس راحتی کنید و عادت کنید که احساس راحتی خود را گسترش دهید. مقدار پولی شما در کیف خود دارید به هیچ وجه قابل سرزنش نیست ؛ آنچه ممکن است قابل سرزنش باشد ، شیوه استفاده شما از آن است و با خود نگوئید که اگر در جیب خود پول داشته باشم ؛ خرج می کنم  .

 

آنچه دارید یاد آوری کنید

هر آنچه که نداشته ها رایادآوری کند ، باعث افت روحی و کاهش اعتماد به نفس در شما می شود و در نتیجه شما باید در لحظه لحظه های خود جستجو کنید و با اصرار ، هر آنچه را که دارید یادآوری کنید .

همین الان قلم و کاغذ بردارید و موفقیتهای خود را یاد داشت کنید . حتی کوچکترین آنها را نیز یادداشت کنید و آنها را برای خود بخوانید .

 

در پی کسب موفقیت باشید ، هر چند کوچک

احساس توانمند بودن لازمه اعتماد به نفس است و ذهن شما به تجربه عینی نیاز دارد و اگر هدفهای بزرگ دارید ، ولی اعتماد به نفس ندارید ، این هدفها را فعلاً کنار بگذارید و از اهداف کوتاه مدت و سریع و آسانتر شروع کنید و برای تحقق آن اقدام کنید .

برای اهداف بزرگتر نیز می توانید ، آنرا به هدفهای کوچکتر تقسیم کرده و مرحله به مرحله پیش بروید و این یعنی کشیدن نقشه برای رسیدن به هدف بزرگتر .

 

همیشه تبسم بر لب داشته باشد

اولین نماد درونی اعتماد به نفس رضایت خاطر است و تبسم هم آرامش عضلات صورت و ارامش جسمی شما را سبب می گردد و هم رضایت خاطر و اعتماد به نفس را در شما القا می کند . ضمن اینکه چهره متبسم شما در دیگران تاثیر می گذارد و احساس شادمانی به همراه دارد .

با تبسم هم خودتان آرام می گیرید و اعتماد به نفس را در خود گسترش می دهید . هم اینکه این ویژگی را در دیگران پرورش می دهید .

لطفاً همین الان که دارید این مطلب را می خوانید لبخند بزنید .

 

حالت بگیرید

هر رفتاری حالت خاصی را به دنبال دارد و چون حالتها باعث شکل گیری رفتاراند ، شما نیز حالت کسی را بگیرید که موفق ، مصمم ، پرتلاش و با اعتماد به نفس ، می باشد و در کمال آرامش محکم قدم بردارید و سرتان را بالا نگه دارید و به اشیاء بیش از اشخاص نگاه کنید .

 

تنفس عمیق را تمرین کنید

بیشتر افراد کم روحیه ، تنفسی سطحی دارند و این نوع تنفس باعث می شود تا اکسیژن کمتری به مغز برسد و کارایی مغز را کم کند .

 دم و بازدم عمیق ،باعث احساس انبساط عضلانی و آرامش می شود و این آرامش عضلانی و بیرونی ، آرامش روحی و درونی را به دنبال دارد .

اگر خوب بخوابید ، باعث می شود تا عمق تنفس افزایش یابد و آرامش را به دنبال می آورد و به دنبال آن شارژ عصبی و مغناطیس ذهن را ایجاد می کند و همه اینها یعنی ، انرژی دوباره ، روحیه دوباره ، ضربه پذیری کمتر و اعتماد به نفس بیشتر .

 

 

 

بر خود مسلط باشید

تسلط بر خود جنبه های مختلفی دارد ، مثل تسلط بر جسم و بدن ، یا تسلط بر نفس . شما با ورزش می توانید به توانایی جسمی خود بیافزایید و حتماً در برنامه روزانه خود زمانی را برای ورزش قرار دهید .

بر نفس خود نیز مسلط باشید ، آنانکه بر نفس خود غلبه می کنند ، ایمان و اعتقاد و اعتماد را به دیگران القا می کنند .

 

برای خود ارزش و احترام قائل باشید

اگر دیگران به شما احترام نگذارند ، احساس بدی به شما دست خواهد داد و اعتماد به نفس خود را از دست می دهید . این را بدانید که اگر شما خودتان برای خود ارزش قائل نباشید ، دیگران نیز به شما احترام نمی گذارند .

سعی نکنید که برای خواستهای خود از واژه ما استفاده کنید و به جای آن از ” من ” استفاده کنید .

برای بیان نظر خود نیز از گفته دیگران استفاده نکنید ، بلکه اول بگوئید نظر من این است و بعد گفته آن فرد را نیز در تائید عقیده خود بکار ببرید .

 

رهبر باشید

یک رهبر مسئولیت دیگران را بر دوش نمی کشد ، بلکه فقط و فقط به وظایف خود عمل کرده و بر دیگران ناظر است . رهبر فداکار نیست ( به این معنی که خود را نادیده بگیرد ) ، و بیشتر از دیگران کار نمی کند ، بلکه بیشتر فکر می کند و اعضا را هماهنگ می کند . پس سعی کنید که در زندگی خود یک رهبر شایسته باشید .

  

مانند آدمهای متشخص رفتار کنید

برای عمل کردن مثل افراد متشخص باید الگوهای عینی و ذهنی داشته باشید . سعی کنید تا چند نفر را الگو قرار دهید و به جزئیات رفتار آنها دقت کنید و چون ظاهر شما می تواند معرف اعتماد به نفس در شما باشد ، پس با ظاهری خوب در اجتماع حاضر شوید .

 

لباس خود و فرزندتان را تغییر دهید

لباس نشان دهنده شخصیت نیست بلکه تمیزی و آراسته بودن آن بیانگر شخصیت و منش شماست . اگر فردی هستید که در خود احساس شایستگی نمی کنید ، پس حاضرید که هر گونه لباسی را بر تن کنید ( حتی کثیف و چروک ) .همیشه لباس تمیز و مرتب و اطو کرده به افراد احساس خوبی می دهد .

هرگز به بچه های خود اجازه ندهید که حتی در منزل با لباس نامرتب باشند

به دیگران احترام بگذارید

همیشه پاسخ احترام ، احترام است . اگر کسی به شما بی احترامی کرد ، همواره بهترین پاسخ به او که هیچ آسیبی به شخصیت شما وارد نمی کند ، بی اعتنایی است . و اگر بخواهید بی احترامی را با بی احترامی پاسخ دهید ، بیانگر خود شکنی است .

افراد را با نام خانوادگی صدا بزنید و خود را به دیگران معرفی کنید و احترام دیگران را بر انگیزید . با احترام گذاشتن به خود می توانید دیگران را وادارید تا به شما احترام بگذارند . بنابراین احساس شایستگی کنید و به خود احترام بگذارید .

 

دوستان خود را تغییر دهید

برای هر گونه تغییر و دگرگونی و رهایی از حالات بد ، باید در روابط خود تغییر ایجاد کنید و در رابطه خود یا عده ای را حذف کنید و یا رابطه خود را با آنها محدود کنید و عده ای را نیز وارد کرده و یا روابط خود را با آنها پر رنگ تر کنید .

بنابر این در انتخاب دوست باید دقت زیادی به خرج دهید و این را بدانید که هر یک از دوستان شما آیینه برخی از جنبه های منش شماست . و همچنین دوست شما می تواند تمام برنامه های شما را برای کسب اعتماد به نفس بر هم بریزد . پس : دوستان خود را تغییر دهید .

 

سرعت راه رفتن خود را افزایش دهید

افرادی که اعتماد به نفس ندارند ، بسیار شل و آرام حرکت می کنند و تا حدی پای خود را بر زمین می کشند . آیا شما جزو کسانی هستید که در پیاده رو از منتها الیه سمت راست حرکت می کنند ؟ اگر چنین است روش خود را تغییر دهید و با اعتماد به نفس و محکم از وسط پیاده رو عبور کنید .

 

ارتباط با خدا و نیروی توکل

به خدا توکل کنید و بدانید که هرچه ارتباط شما با خدا محدود شود ، ترس و اضطراب شما افزایش خواهد یافت و تمام ترسها ، ضد اعتماد به نفس هستند .

وقتی که خدا را پشتوانه خود احساس می کنید ، اعتماد به نفس و آرامشی ژرف را تجربه می کنید .

 

کمک به دیگران

وقتی به دیگران کمک می کنید ، احساس خوشایندی در شما ایجاد می شود و سعی کنید که کمکتان واقعی و موثر باشد و کمک کردن این نکته را در ذهنتان تثبیت می کند که : من آنقدر توانا هستم که می توانم به دیگران کمک کنم .

 

خو را به دیگران وابسته نکنید

هیچ کسی به جز شما نمی تواند که اسباب آرامشتان را فراهم کند ، پس مراقب باشید که دوست داشتن و علاقه شما در ابتدا متوجه خودتان باشد و بعد متوجه دیگری گردد و خودتان را تحت هیچ شرایطی به هیچ چیز وهیچ کس وابسته نکنید .

 

خوشحالی یعنی احساس خوب در مورد خود داشتن

احساس موفقیت برای پرورش اعتماد به نفس بسیار موثر است و باید تمرین کنید تا در خودتان دگرگونی مثبت ایجاد کنید . پس نسبت به جسم ، روح ، رفتار و زندگی خود ؛ احساس خوبی داشته باشید و آن را تقویت کنید

 

دگرگون شوید

شما سعی دارید که هویت فعلی خود را حفظ کنید ، حتی اگر منفی باشد . بدانید که تغییر کردن نشان دهنده بی ثباتی شما نیست و زندگی سراسر تحول و تغییر است و کسی که تغییر نکند ” مرده ” است

 

همیشه نیمی از مردم با افکار شما مخالفند

اساساً اگر بخواهید که دیگران با شما موافق باشند ، نشان دهنده نداشتن اعتماد به نفس کافی است و میل به گرفتن تائید از دیگران زمانی در شما ایجاد می شود که شما خود را باور نداشته باشید و بدانید که هیچ نیازی به گرفتن تائید از دیگران ندارید و سعی نکنید همه را از خود راضی نگه دارید

 

از بحث کردن جداً اجتناب کنید

بحث کردن به هر روشی که باشد ، نشان دهنده بی شخصیتی شماست و در بحث کردن ، هیچ کس شنونده خوبی نیست و در بحث به ارزشهای فکری و باورهای شخصی توجهی نمی شودو حتی ویژگیهای مثبت نیز زیر سوال می رود و خشونت را به دنبال دارد . پس : بحث نکنید

 

به دیگران عشق بورزید

عشق ورزیدن به دیگران دومین موشک اعتماد به نفس ، بعد از عشق ورزیدن به خود ، می باشد . البته خیلی سخت است که همه را دوست بدارید اما برای دوست داشتن افراد به ویژگی مثبت آنها توجه کنید و برای دیگران دعا کنید

 

همه را ببخشید

نبخشیدن باعث اسارت روح می شود و سعی کنید که همه را ببخشید و روح خود را رها کنید . با خود بگوئید : خود را بخشیدم ، رها شدم ، خود ر کاملاً بخشیدم ، چه قدر رها و آزاد هستم ، سبک شدم و خداوند مرا می بخشاید .

کسی را تحقیر نکنید

 

برای قدرتمند شدن یکدیگر را تحسین کنید

تحسین نکات مثبت دیگران باعث می شود که آنها را به رفتار خوب تشویق می کند و شما با تحسین دیگران ، نشان می دهید که چه چیزهایی برای شما مطلوب است و اصولاً تحسین دیگران منحصر به افرادی است که روحی بزرگ و آزاد دارند .

البته نباید دیگران را بیش از حد تشویق کرد و تملق نیز نکنید .

 

از خوبی دیگران قدر دانی و تشکر کنید

اگر کسی برای شما کار خوبی انجام دهد و شما از او تشکر کنید ، در حقیقت خود را در کار خوب او شریک کرده اید و سعی کنید که روح سپاسگذاری را در خود پرورش دهید و هم اکنون لیستی تهیه کنید و در آن نام تمام کسانی را که در زندگی شما نقش موثری داشته اند را بنویسید و از تمام آنها تشکر کنید .

 

در همه حال شکر گذار باشید

کوچکترین احساس توانایی شما قابل ستایش است و برای هر خصلت مثبتی که دارید شکر گذار باشید. شکر گذاری نوعی یاد آوری از اعمال و توانایی هایتان است .

 

درباره اعتماد به نفس فکر کنید

برای کسب اعتماد به نفس ، هر صبح و هر شب بسیار فکر کنید و با تفکر مثبت خواهید دید که کم کم این ویژگی در شما ایجاد می شود و مدام از خود بپرسید که اعتماد به نفس یعنی چه ؟ و خود را به تفکر وادارید .

 

تکرار و تلقین را جدی بگیرید

انرژی یک عبارت تاکیدی تا حدی است که به یکباره نیروهای خفته را بیدار می کند و بدانید که هر واژه ای نیروی خاص خود را دارد و عبارات تاکیدی اثر گذار تر اند

باخود بگوئید که من یک موجودشایسته ام و اشرف مخلوقاتم و در اوج آفرینش به سر می برم . اعتماد به نفسم عالیست و روح الهی در من جاریست .

 

در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه معنی کنید

هیچ کس نیست که از اعتماد به نفس سرشار برخوردار باشد و فراوان شکست نخورده باشد . هر اقدامی که شما انجام می دهید یا نتیجه می دهد و یا نتیجه نمی دهد و اگر شکست های خود را تجربه بنامید ، باعث رشد و پرورش اعتماد به نفستان می شود .

 

مسئولیت پذیر باشید

وقتی مسئولیتی را بر عهده می گیرید ، عواقب آنرا از ابتدا تا انتها بر عهده بگیرید و با پذیرش مسئولیتهای مختلف ، خود را فعال کنید و حتماً توجه کنید که مسئولیتهایی را بپذیرید که مطمئن هستید که توانایی انجام آنرا دارید .

 

عذر تراشی نکنید

شایعترین عذر این است که : من اصولاً و ذاتاً این طور هستم .

صفات قابل تحسین همگی اکتسابی اند و اعتماد به نفس نیز یک صفت اکتسابی است . پس اعتماد به نفس را به ژنتیک و ذات ربط ندهید و بهانه نیاورید . از همین الان شروع کنید به عمل کردن و پرورش اعتماد به نفس

در تصمیمات خود تاخیر نیاندازید

هر چه سرعت تصمیم گیری درست را افزایش دهید به نفع خودتان است چون باعث می شود که شما به ساختار ذهنی خود نظم ببخشید و در ذهن خود اولویتهایتان را بشناسید . اگر ذهن پراکنده داشته باشید ، نمی توانید تصمیم گیری کنید .

 

کتابهای الهام بخش بخوانید

هنگام مطالعه کتابهای لهام بخش در شما نیرو ایجاد می شود . با مطالعه این گونه کتابها می توانید از ناکامیهای افراد موفق مطلع شوید و همین به شما شهامت می دهد و می توانید از تجارب آنها استفاده کنید .

 

بازیچه نشوید و قاطعانه نه بگوئید

این وضعیت را معمولاً دیگران برای شما بوجود می آورند و بازیچه شدن شرایطی است که در آن نمی توانید بر اساس میل واقعی خود رفتار کنید و زمانی به خود می آئید که می بینید ، دیگران شما را استثمار کرده اند و سپس از این که عمر بازیچه بوده اید ، احساس گناه می کنید .

سعی کنید که بازیچه نشوید و قاطعانه « نه » بگوئید . و تنها راه حل شما این است که تمرین « نه » گفتن را انجام دهید .

 

نظر خود را اعلام کنید و انتظارات و خواستهای خود را بطور واضح بگوئید

لازم نیست که در هر شرایطی نظر بدهید ، اما وقتی در رابطه با موضوعی دارای تجربه و یا اطلاعات کافی هستید نظر خود را بیان کنید و خود را دست کم نگیرید .

مبهم حرف نزنید ، چون مبهم سخن گفتن باعث برداشت نادرست می شود و در پی آن افراد نمی توانند که انتظارات و خواستهای شما را برآورده کنند .

 

در ردیفهای جلو بنشینید

اگر هدفتان یادگیری است ، سعی کنید در ردیفهای جلو بنشینید . خیلی وقتها ممکن است بخواهید از سر تواضع در عقب بنشینید ، اشکالی ندارد ، اما ، با خود رو راست باشید و علت اصلی عقب نشستن خود را انکار نکنید . و وقتی با کسی حرف می زنید و یا در جلسه سخنرانی شرکت کرده اید ،به چشمهای مخاطب خود به نرمی نگاه کنید

 

تبریک و تسلیت بگوئید ،  هدیه بدهید و هدیه بپذیرید

تعاریف مشاوره


تعریف مشاوره چیست؟

  مشاوره عبارت است از کمک های تخصصی روانشسانان و مشاوران متخصص به مراجعان در انتخاب ها و تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز در زندگی، مثل انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب دوست و کمک به حل مشکلات شخصی مانند مشکلات شناختی، عاطفی-رفتاری و کمک به حل مشکلات بین مشکلات بین فردی از قبیل مشکلات ازدواج، زناشویی، خانوادگی، ارتباطی و اجتماعی و همچنین کمک به حل مشکلات تحصیلی، شغلی و سازمانی.


روانشناس و مشاور کیست؟


روانشناس و مشاور، شخصی است که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی یا مشاوره است و در زمینه نحوه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره زیر نظر استادان متخصص و مجرب، تجربه لازم را کسب کرده و دارای خصلت های شخصیتی ضروری برای برقراری ارتباط و بهبود زندگی مراجعان است. همچنین پروانه ارائه خدمات روانشناسی یا مشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده است.

 
خدماتی که مراکز مشاوره ارائه می کند کدامند؟


مراکز، خدمات زیر را به صورت فردی یا گروهی ارائه می کند:


۱-               آموزش بهداشت روانی: اجرای برنامه های آموزشی در زمینه های عزت نفس، ابراز وجود، مدیریت خشم، مهارتهای اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، مهارتهای زندگی، مدیریت زمان، شیوه های مطالعه و یادگیری فرزند پروری


۲-               راهنمایی و مشاوره ازدواج: ارائه کمک های تخصصی برای آگاه ساختن مراجعان از ماهیت و اهداف ازدواج، شرایط لازم برای ازدواج، ملاکهای انتخاب همسر، انتخاب صحیح همسر و کسب آمادگی برای یک زندگی زناشویی موفق


۳-               مشاوره بحران: ارائه کمک های تخصصی به مراجعان داغ دیده و سوگواری که عزیزی را از دست داده، از همسر خود جدا شده یا در زندگی خود دچار بحران یا خسارت بزرگ دیگری شده اند.


۴-               مشاوره بهداشت روانی: ارائه کمک های تخصصی به مراجعان داغ دیده و سوگواری که عزیزی را از دست داده، از همسر خود جدا شده یا در زندگی خود دچار بحران یا خسارت بزرگ دیگری شده اند.


۵-               راهنمایی و مشاوره تحصیلی: ارائه کمک های تخصصی در انتخاب صحیح و بهینه رشته تحصیلی، رفع مشکلات تحصیلی و یادگیری، پیشرفت و موفقیت تحصیلی و سازگاری با محیط تحصیلی


۶-               راهنمایی و مشاوره خانواده: ارائه کمک های تخصصی برای بهبود روابط و تعامل اعضای خانواده و ارتقای عملکرد خانواده از طریق مشکلات ارتباطی، ساختاری و رشدی خانواده و دست یافتن به خانواده ای صمیمی، بالنده و کارآمد و پیشگیری از بروز آسیبهای خانوادگی


۷-               راهنمایی و مشاوره زناشویی: ارائه کمک های تخصصی برای بهبود روابط و تعامل همسران، تحکیم، حفظ و تداوم یک زندگی سالم، شاد، با نشاط، پویا و موفق زناشویی و کمک به رفع مشکلات و گرفتاری های گوناگون زناشویی


۸-               سنجش و اندازه گیری: اجرای انواع آزمون های هوش، استعداد، رغبت، شخصیتی و تشخیصی


۹-               راهنمایی و مشاوره شغلی: ارائه کمک های تخصصی در زمینه انتخاب و تغییر شغل، رفع مشکلات شغلی و نیل به موفقیت و رضایت شغلی